АРМЕЕЦ ЗАЩИТЕНА ФАМИЛИЯ

Застраховка “АРМЕЕЦ - Защитена фамилия” осигурява застрахователно покритие на движимо и недвижимо имущество на физически лица за недвижими имоти на територията на Република България.

Застраховката покрива щети на собствен или нает апартамент или къща  както следва:

  • Недвижими имущества – жилищни сгради;
  • Движими имущества – общо обзавеждане, битови електроуреди, аудиовизуална и електронна техника, лични и други.

ЗАД „Армеец” осигурява покритие срещу следните рискове:

Клауза А – Пожар и последиците от гасенето му, мълния, експлозия и имплозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;

Клауза Б – Буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води, морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, градушка, падане на лавина;

Клауза Д – Авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, късо съединение и токов удар, удар от пътно превозно средство или животно, увреждане на имущество по време на транспортирането му от един адрес на друг със собствен или нает транспорт;

Клауза В – Вандализъм, включително злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия.

Клауза З – Земетресение;

Клауза К – Кражба чрез взлом;

Клауза Н – Загуба на доход от наем;

Клауза О – Гражданска отговорност на Застрахования, възникнала вследствие проявление на покрит по полицата риск;

Клауза Х – Разходи за алтернативно настаняване;

Клауза С – Чупене на стъкла и витрини;

Клауза Ж – Злополука – покриват се рисковете “смърт, временна или трайна загуба на трудоспособност на член от семейството вследствие злополука”.

Застраховката се сключва на база първи риск – изплаща се пълния размер на вредата до размера на избрания от вас лимит. Не се изисква опис на застрахованото имущество за "Кражба чрез взлом" за лимит до 4 000 лв.

 

Всички права запазени МВМ-11 ЕООД
Дизайн и изработка МВМ-11